Etický kodex

Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance firmy Ergotep, d. i. Náš závazek je vytvořit zdravé a bezpečné pracoviště pro každého zaměstnance.

Všeobecné zásady

 • 1
  Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno firmy a našich klientů.
 • 2
  Respektujeme lidi a prostředí kolem nás.
 • 3
  Chováme se zodpovědně vůči společnosti a snažíme se přispívat k rozvoji svého okolí.
 • 4
  Podporujeme charitativní a vzdělávací aktivity a veřejně prospěšnou činnost.
 • 5
  Chráníme svou nezávislost, řídíme se zákonnými normami a předpisy platnými v ČR a v zemích, kde podnikáme.
 • 6
  Obecně prospěšným cílem firmy je vytvářet vhodná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, rozvíjet jejich profesní potenciál, zvyšovat prestiž práce osob se zdravotním postižením, naplňovat principy sociálního podniku a zvyšovat povědomí veřejnosti o přínosech sociální ekonomiky.
 • 7
  Vytváříme pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytujeme přiměřenou pracovní podporu.

Zaměstnanecké vztahy

Pro firmu Ergotep, d. i. má klíčový význam pevný vztah se zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost.

 • 1
  Poskytujeme bezpečné a zdravé prostředí a stále usilujeme o jeho zlepšování.
 • 2
  Nepřipouštíme žádnou diskriminaci či obtěžování.
 • 3
  Ceníme si různorodosti našich zaměstnanců a považujeme ji za výhodu, kterou je nutné podporovat, rozšiřovat a efektivně využívat.
 • 4
  Zaměstnancům poskytujeme možnost, aby mohli vznášet oprávněné obavy a stížnosti svému nadřízenému, který zajistí řádné přezkoumání a vhodnou nápravu bez jakýchkoli postihů.
 • 5
  Dáváme svým zaměstnancům možnosti vzdělávání a školení, které podporují jejich odborný růst a budoucí plány pracovního rozvoje.
 • 6
  Zaměstnanci jednají s ostatními s taktem a pochopením.
 • 7
  Respektujeme důvěrné informace a zachováváme obchodní tajemství.
 • 8
  Nezneužíváme neveřejné informace.

Chování na našem trhu

 • 1
  Respektujeme dohodnuté smluvní podmínky.
 • 2
  S klienty a obchodními partnery jednáme vždy s respektem, čestně a zdvořile.
 • 3
  Nenabízíme jakékoli platby či odměny osobám nebo subjektům s cílem získat či udržet si obchodní výhody či příležitosti.
 • 4
  Nepřijímáme žádné nepatřičné platby nebo odměny, které by přiměly firmu jednat v rozporu se svými stanovenými povinnostmi.
 • 5
  Všechny finanční transakce jsou zahrnuty v účetnictví.
 • 6
  Dodržujeme platební morálku.
 • 7
  Naše IT postupy mají kontrolní a bezpečnostní prvky, které zajistí dostatečnou ochranu údajů našich zákazníků.

Životní prostředí

 • 1
  Neustále zlepšujeme pracovní procesy, plány, školení, tak aby nezasahovaly negativně do životního prostředí.
 • 2
  Do procesu environmentálního řízení zapojujeme své pracovníky, partnery a dotčené strany.
 • 3
  Usilujeme o to, aby škodlivé dopady z naší činnosti na životní prostředí byly co nejmenší.

Nabytí účinnosti v Proseči 18. 1. 2016

Etický kodex v PDF