Průběh sociální rehabilitace přehledně

Udělejte si jasnou představu, jak u nás sociální rehabilitace probíhá. Službu vám přizpůsobíme na míru.

První kontakt

Má písemnou, telefonickou či osobní formu. Sociální pracovnice zjišťuje základní informace o zájemci a informuje se u něho, kde se o službě sociální rehabilitace dozvěděl. Poté je domluvena osobní schůzka, které se budou účastnit zájemce o službu sociální rehabilitace a sociální pracovnice.

Následná jednorázová konzultace

Probíhá vždy formou osobního setkání. Cílem osobního setkání je zjistit, jak konkrétně můžeme zájemce podpořit v naplnění životních cílů, jaké jsou jeho schopnosti a dovednosti, které můžeme dále rozvíjet, kde se aktuálně nachází po stránce seberealizace a co očekává od služby. Zájemce obdrží od poskytovatele všechny zásadní informace, aby se mohl objektivně rozhodnout, zda službu využije.

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

Na základě potřeb a přání zájemce tým pracovníků připraví návrh činností poskytovaných sociální službou. Sociální pracovnice sestaví návrh smlouvy o poskytování sociální služby a kontaktuje zájemce a domluví termín další konzultace. Před uzavřením smlouvy, je zájemce seznámen s vnitřními pravidly a metodikami zajištění poskytované služby.

Realizace sociální rehabilitace

Po podpisu smlouvy se zájemce stává klientem sociální služby, je mu určen klíčový pracovník, který klienta bude po celou dobu poskytování služby sociální rehabilitace provázet a bude nápomocen při realizaci individuálního plánu klienta. Klient podstupuje činnosti zaměřené na efektivní zdokonalení jeho schopností a dovedností potřebných pro jeho seberealizaci. Tyto aktivity probíhají v reálném prostředí sociálního podniku.

Ukončení poskytování sociální rehabilitace

Ukončení ze strany klienta

Klient služby sociální rehabilitace může kdykoliv službu ukončit písemnou formou i bez uvedení důvodu.

Ukončení na základě dohody mezi poskytovatelem a klientem služby

Klient se s poskytovatelem může písemně vzájemně dohodnout na ukončení poskytované sociální služby.

Ukončení ze strany poskytovatele sociální služby

Poskytovatel sociální služby může smlouvu vypovědět v následujících případech:

  • agresivní nebo hrubě urážlivé chování klienta vůči zaměstnancům poskytovatele, ostatním klientům sociální rehabilitace či třetím osobám;
  • opakované krádeže či jediná krádež věci v hodnotě přesahující 1.000,- Kč v době poskytování služby či v prostorách poskytovatele;
  • opakované nebo hrubé porušení smlouvy či vnitřních předpisů poskytovatele ze strany klienta;
  • nevyužívání služby dle smlouvy;
  • užívání alkoholu či jiných návykových látek ze strany klienta; nebo odnětí registrace poskytovateli.

Stížnosti na kvalitu

Každý má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální rehabilitace s uvedením jména stěžovatele ústní, telefonickou, písemnou nebo elektronickou formou a to i anonymně.