Náhradní plnění

Náhradní plnění dle zákona

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením (dále OZP). Za nesplnění této povinnosti musí zaměstnavatel uhradit odvod do státního rozpočtu (za rok 2019 ve výši cca 80 000 Kč za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením). Od 1. 10. 2017 vešla v platnost novela Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zavádí povinnou elektronickou Evidenci náhradního plnění na portálu MPSV.

Náhradní plnění nově od roku 2017 – doporučení pro odběratele, jak postupovat

Níže najdete přehled důležitých změn v náhradním plnění od 1. 10. 2017 a návod pro odběratele, jak postupovat, aby zabránili riziku neočekávaných odvodů do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP za rok 2017:

Přehled důležitých změn

 • Od 1. 10. 2017 vešla v platnost novela Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zavádí povinnou elektronickou Evidenci náhradního plnění na portálu MPSV.
 • Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu 4 % z celkového počtu zaměstnanců se i nadále týká všech zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci a je odpovědností těchto zaměstnavatelů, aby splnili povinný podíl jednou ze zákonných forem
  • zaměstnáváním OZP,
  • čerpáním náhradního plnění,
  • nebo odvodem do státního rozpočtu.
 • V případě náhradního plnění je odpovědností odběratele, aby byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek realizován v souladu s podmínkami, které zákon o zaměstnanosti stanoví, odpovědnost dodavatele za správnost údajů poskytnutých odběrateli není zákonem o zaměstnanosti řešena.
 • Evidence musí obsahovat:
  • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
  • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH,
   (uplatnit lze i část z celkové částky dokladu),
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
  • datum zaplacení,
  • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
 • Od 1. 10. 2017 může dodavatel náhradní plnění dodat a odběratel si ho v plnění své povinnosti může uplatnit pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží dodavatel údaje do elektronické evidence MPSV. Při nedodržení tohoto termínu nepůjde doklad do náhradního plnění uplatnit, ačkoliv byl odběratelem zaplacen.
 • Nově je do evidence zapojen také odběratel náhradního plnění.
  • Odběratel má možnost se registrovat na portálu MPSV a získat tak přehled všech dokladů zaevidovaných na jeho IČO v Evidenci náhradního plnění a provádět další nastavení, např. nastavit e-mialový kontakt pro zasílání informací o zaregistrovaném náhradním plnění.
 • Od 1. 1. 2018 došlo ke snížení celkového ročního limitu poskytovaného náhradního plnění z 36násobku na 28násobek průměrné vyhlášené mzdy v národním hospodářství za I. - III. Q předchozího roku na každého zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. Dle MPSV se počítá s dalším snižováním tohoto limitu i v příštích letech.

Co umíme

1
dodáme koncepci vaší realizace v oblasti CSR
2
představíme komplexní řešení od A do Z
2
předáme vám naše zkušenosti práce s cílovou skupinou OZP

Analýza výchozího stavu

Analyzujeme současný stav aktivit v oblasti zodpovědného podnikání, ekologické a sociální udržitelnosti a součinnosti s vnějším prostředím.

Zmapování zájmů stakeholderů

Identifikujeme klíčové interní i externí zainteresované skupiny (“stakeholdery“), jichž se podnikání firmy dotýká.

Identifikaci příležitostí a rizik

Najdeme rizika a příležitosti pro strategické pojetí zodpovědného podnikání napříč pomyslným řetězcem vytváření hodnoty ve firmě.

Návrh a zavedení strategie

Navrhneme strategii a vhodné postupy i nástroje pro její zavedení, hodnocení a měření. Důraz přitom klademe na dopad (“impact”) na vnější prostředí i na byznys.

Návrh komunikace k zaměstnancům

Pomůžeme přijetí a porozumění navržené strategie managementem a zaměstnanci (např. formou interaktivních školících modulů, vhodně doplňujících nástroje interní komunikace).

Měření úspěšnosti a reporting

Připravíme podklady a postupy pro případné měření i reporting.

konzultace a školení

Zavádíte ve své firmě “CSR”, ale si nejste jisti, jakou cestou se vydat? Potřebujete se poradit, jak k problematice odpovědného podnikání vůbec přistupovat ? Rádi vás tímto světem provedeme.

Máte zájem? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.